Logo-ajpr
Avicenna J Pharm Res. 2021;2(2): 91-98. doi: 10.34172/ajpr.2021.16

Review Article

The Genetic Basis of Hypertension: An Overview

Arifa Sultana 1, Ananya Saha 1, Tahmina Akter 2, Fahima Aktar 1, Jakir Ahmed Chowdhury 3, Abu Asad Chowdhury 1, Shaila Kabir 1, Md. Shah Amran 1 *

Cited by CrossRef: 0